Odpowiedzialność za wady towaru w odniesieniu do konsumenta

Nasza firma (występująca w charakterze sprzedawcy, zwana dalej „sprzedawcą”) odpowiada przed kupującym występującym w charakterze konsumenta (zwanym dalej „kupującym”) za to, aby rzecz była wolna od wad w momencie odbioru. W szczególności sprzedawca odpowiada przed kupującym za to, aby towar:

 • odpowiadał uzgodnionemu opisowi, typowi i ilości, jak również jakości, funkcjonalności, kompatybilności, interoperacyjności i innym uzgodnionym cechom;
 • nadawał się do celu wymaganego przez kupującego i potwierdzonego przez sprzedawcę oraz
 • był dostarczany z uzgodnionymi akcesoriami i instrukcją obsługi, w tym instrukcją montażu lub instalacji.

Sprzedawca odpowiada przed kupującym za to, aby towar oprócz posiadania uzgodnionych cech:

 • nadawał się do celu, w jakim jest zwykle używany, także z uwzględnieniem praw osób trzecich, przepisów prawa, norm technicznych, a w razie braku norm technicznych, kodeksów postępowania obowiązujących w danej branży;
 • odpowiadał pod względem ilości, jakości i innych cech, w tym trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, typowym właściwościom towarów tego rodzaju, których kupujący może zasadnie oczekiwać, biorąc również pod uwagę oświadczenia publiczne składane przez sprzedawcę lub inną osobę w tym samym łańcuchu umownym, w szczególności reklamę lub oznakowanie;
 • był dostarczany z takimi akcesoriami, w tym w opakowaniu, z instrukcjami montażu i innymi instrukcjami użytkowania, jakich kupujący może zasadnie oczekiwać, oraz
 • odpowiadał pod względem jakości lub wykonania próbce lub wzorowi dostarczonym kupującemu przez sprzedawcę przed zawarciem umowy.

Sprzedawca nie jest związany oświadczeniem publicznym, o którym mowa w lit. b) poprzedniego akapitu, jeżeli udowodni, że nie wiedział o nim lub że zostało ono zmienione w momencie zawarcia umowy w sposób co najmniej porównywalny do tego, w jaki zostało złożone, bądź że nie mogło ono wpłynąć na decyzję o zakupie.

Powyższy akapit rozpoczynający się od słów „Sprzedawca odpowiada przed kupującym za to, aby towar oprócz posiadania uzgodnionych cech...” nie ma zastosowania, jeżeli sprzedawca przed zawarciem umowy zwrócił szczególną uwagę kupującego na fakt, że rzecz charakteryzuje się inną właściwością, a kupujący wyraźnie zgodził się na to przy zawieraniu umowy.

Jeżeli wada ujawni się w ciągu jednego roku od odebrania towaru, towar uznaje się za wadliwy w momencie jego odbioru, chyba że charakter towaru lub wady to wyklucza. Bieg powyższego terminu zostaje wstrzymany na okres, w którym kupujący nie może korzystać z rzeczy, o ile zgłoszenie wady było zasadne.

Sprzedawca odpowiada również przed kupującym za wszelkie wady spowodowane niewłaściwym montażem lub instalacją, które zostały wykonane przez sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność zgodnie z umową. Dotyczy to również sytuacji, gdy montażu lub instalacji dokonał kupujący, a wada wynika z braków w instrukcjach dostarczonych przez sprzedawcę lub dostawcę treści cyfrowych bądź zasobów cyfrowych, jeżeli rzecz ma charakter cyfrowy.

Kupujący może zareklamować wadę, która pojawi się w ciągu dwóch lat od odbioru towaru. Sąd przyzna prawo do reklamacji wady nawet wtedy, gdy wada nie została zgłoszona bez zbędnej zwłoki po tym, jak kupujący mógł ją wykryć przy zachowaniu należytej staranności. Jeżeli zgłoszenie wady było zasadne, termin realizacji praw wynikających z rękojmi za wady nie biegnie przez okres, w którym kupujący nie może korzystać z rzeczy.

Kupującemu nie przysługuje prawo wynikające z rękojmi za wady, jeżeli sam spowodował wadę. Wadą towaru nie jest zużycie spowodowane normalnym użytkowaniem, a w przypadku towaru używanego – zużycie odpowiadające zakresowi jego wcześniejszego użytkowania.

Wadę można zgłosić u sprzedawcy, od którego towar został zakupiony. Jeżeli jednak do wykonania naprawy została wyznaczona inna osoba, która znajduje się w lokalizacji sprzedawcy lub w lokalizacji położonej bliżej dla kupującego, kupujący zgłosi wadę osobie, która została wyznaczona do wykonania naprawy. Poza przypadkami, gdy do wykonania naprawy wyznaczona jest inna osoba, sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację w każdej placówce, w której przyjęcie reklamacji jest możliwe ze względu na asortyment sprzedawanych towarów, a nawet w swojej siedzibie. Sprzedawca zobowiązany jest wydać kupującemu pisemne potwierdzenie zgłoszenia reklamacji, w którym wskaże datę zgłoszenia reklamacji przez kupującego, jej treść, sposób rozpatrzenia reklamacji oczekiwany przez kupującego oraz dane kontaktowe kupującego w celu udzielenia informacji o rozpatrzeniu reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych do wykonania naprawy. Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi zostać rozpatrzona, a kupujący musi zostać o tym poinformowany w ciągu trzydziestu (30) dni od daty złożenia reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią dłuższy termin. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, kupujący może odstąpić od umowy lub żądać stosownej zniżki. Sprzedawca zobowiązany jest wydać kupującemu potwierdzenie terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenie dokonania naprawy i czasu jej trwania lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych do wykonania naprawy.

Kupujący nie musi płacić nieuregulowanej ceny sprzedaży lub jej części, dopóki sprzedawca nie wypełni swoich zobowiązań wynikających z rękojmi za wady.

Jeżeli towar ma wadę, kupujący może żądać jej usunięcia. Może on według własnego uznania żądać dostarczenia nowego towaru bez wad lub naprawy towaru, chyba że wybrany sposób usunięcia wady jest niemożliwy lub niewspółmiernie kosztowny w porównaniu z pierwszym rozwiązaniem. W ocenie tej okoliczności w szczególności uwzględnia się istotność wady, wartość, jaką miałby towar bez wady, oraz to, czy wada może być usunięta w inny sposób bez istotnych trudności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, jeżeli jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów, uwzględniając w szczególności istotność wady i wartość, jaką miałby towar bez wady.

Sprzedawca usunie wadę w odpowiednim terminie po jej zgłoszeniu tak, aby nie powodować u kupującego istotnych niedogodności. Uwzględnia się przy tym charakter rzeczy i cel nabycia towaru. W celu usunięcia wady, sprzedawca odbierze towar na własny koszt. Jeżeli wymaga to demontażu towaru, którego montaż nastąpił zgodnie z charakterem i przeznaczeniem rzeczy przed ujawnieniem wady, sprzedawca zdemontuje wadliwą rzecz i zamontuje rzecz naprawioną lub nową albo pokryje koszty z tym związane. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru w odpowiednim czasie po poinformowaniu go przez sprzedawcę o możliwości odbioru rzeczy po naprawie, sprzedawcy przysługuje opłata za przechowanie, z zastrzeżeniem, że jeżeli strony nie uzgodnią wysokości opłaty, stosuje się kwotę zwyczajową.

Kupujący może żądać stosownej zniżki lub odstąpić od umowy, jeżeli:

 • sprzedawca odmówił usunięcia wady lub nie usunął jej zgodnie z powyższym akapitem (zaczynającym się od słów „Sprzedawca usunie wadę w odpowiednim terminie...”);
 • wada ujawni się wielokrotnie,
 • wada stanowi istotne naruszenie umowy lub
 • z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wynika, że wada nie zostanie usunięta w odpowiednim czasie lub bez istotnych niedogodności dla kupującego.

Stosowna zniżka będzie odpowiadać różnicy między wartością towaru bez wady a otrzymanego przez kupującego towaru wadliwego.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna; zakłada się, że wada nie jest nieistotna.

Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca zwróci kupującemu cenę sprzedaży bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu towaru lub po potwierdzeniu przez kupującego wysłania towaru.

Przed pierwszym użyciem przedmiotu kupujący jest zobowiązany do przestudiowania dokumentów niezbędnych do korzystania z przedmiotu, w tym instrukcji obsługi, ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i innych instrukcji, a następnie do ścisłego przestrzegania tych dokumentów lub zawartych w nich informacji. W przeciwnym razie, naraża się na ryzyko uszkodzenia przedmiotu przez jego niewłaściwe użytkowanie i nie będzie mógł reklamować wady w ramach swoich praw wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy za wady.

UWAGA – Instrukcja obsługi nie zawsze musi być dołączona do dostawy, np. w przypadku produktów o znanym sposobie użytkowania. Natomiast w przypadku bardziej skomplikowanych urządzeń, konieczne jest posiadanie instrukcji obsługi, aby uruchomić produkt w przewidziany sposób (należy się zwrócić o dostarczenie brakującej instrukcji).

Do każdego towaru dołączany jest dokument VAT, który służy jako dowód zakupu. Kupujący potwierdza odbiór towaru od przewoźnika, składając podpis na dowodzie dostawy / liście przewozowym.

Kto ma prawa wynikające z rękojmi za wady, ma również prawo do zwrotu kosztów zasadnie poniesionych przy wykonywaniu tych praw. W takim przypadku, sprzedawca zwróci kupującemu w szczególności koszty odesłania reklamowanego towaru do wskazanego punktu odbioru, do wysokości odpowiadającej najtańszemu sposobowi doręczenia do właściwego miejscowo kraju, do którego towar został sprzedany. Sprzedawca nie zwróci kosztów ekspresowej przesyłki kurierskiej lub podobnego sposobu doręczenia, który ze swej natury jest znacznie droższy od zwykłego sposobu wysyłki. W takim przypadku, kupujący musi dostarczyć sprzedawcy dokument (lub jego kopię) potwierdzający koszt transportu reklamowanego towaru.

Jeżeli jednak kupujący nie zrealizuje prawa do zwrotu powyższych kosztów zasadnie poniesionych w związku z realizacją praw wynikających z rękojmi za wady w ciągu miesiąca od upływu terminu, w którym należało zgłosić wadę, sąd nie przyzna mu tego prawa, jeżeli sprzedawca stwierdzi, że prawo do zwrotu nie zostało zrealizowane w terminie.

Dalszy ciąg postępowania w zakresie składania reklamacji opisano tutaj.

Wpisy nie zostały znalezione…