Procedura reklamacji i zwrotu

Z wyjątkiem przypadków, gdy do wykonania naprawy zostanie wyznaczona inna osoba, miejscem składania reklamacji (dochodzenia praw wynikających z rękojmi za wady) jest placówka sprzedawcy pod adresem Hlavní 29 (hala nr 3 uni-max), 277 45 Úžice, Republika Czeska, w której możliwe jest przyjęcie reklamacji ze względu na asortyment sprzedawanego towaru.

Jeżeli do wykonania naprawy została wyznaczona inna osoba, która znajduje się w lokalizacji sprzedawcy lub w lokalizacji położonej bliżej dla kupującego, kupujący zgłosi wadę osobie, która została wyznaczona do wykonania naprawy.

Zalecamy dołączenie do towaru wypełnionego formularza reklamacyjnego, który można pobrać tutaj. Jego wypełnienie może naprawdę przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.

Kupujący we własnym interesie zapewni zapakowanie towaru w odpowiedni, umożliwiający właściwą ochronę materiał opakowaniowy spełniający wymogi transportu towarów kruchych oraz oznaczy przesyłkę odpowiednimi symbolami. Centrum serwisowe naszej firmy zaprosi kupującego do odbioru naprawionego towaru po należytym rozpatrzeniu reklamacji. Jeśli to możliwe, należy wysłać towar do reklamacji w oryginalnym opakowaniu. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo (niewłaściwie lub niedokładnie) zapakowane przesyłki reklamowanego towaru. UWAGA – w przypadku niewłaściwie lub niedokładnie zapakowanego reklamowanego towaru nie można uznać praw wynikających z rękojmi za wady w razie stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia towaru podczas transportu.

Zalecamy:

  • przedstawić dowód własności towaru (faktura, paragon - kopia jeśli to możliwe) lub podać jego zmienny symbol
  • kartę gwarancyjną/reklamacyjną (jeśli została wydana/załączona w momencie zakupu)
  • opisać w sposób jak najbardziej zwięzły wadę, jej przejawy i ewentualnie częstotliwość występowania

Adres do składania reklamacji można znaleźć tu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących postępowania w razie reklamacji, zalecamy skonsultowanie szczegółów z naszymi pracownikami pod numerem tel: +48 222 139 129 lub za pośrednictwem poczty e-mail: e-shop@uni-max.com.pl.

Możliwe jest także złożenie reklamacji lub zwrotu towaru drogą elektroniczną bezpośrednio przez Klienta.

Klient ma wówczas wgląd w cały proces reklamacyjny. Możliwa jest bardzo szybka komunikacja klient-sprzedawca, a cały proces znacznie przyspieszy.

Usługę tę zapewnia dodatek Retino, dzięki któremu klient może bezpośrednio zlecić odbiór przesyłek o dozwolonych gabarytach i wadze lub przekazać je do punktu odbioru przewoźnika. Proszę zwrócić uwagę na wymiary i wagę jaką przewoźnik jest w stanie przyjąć i dostarczyć. Dokładną specyfikację zobaczysz po wybraniu konkretnego transportu, jeszcze przed zatwierdzeniem zamówienia.

 

Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi zostać rozpatrzona, a kupujący musi zostać o tym poinformowany w ciągu trzydziestu (30) dni od daty złożenia reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią dłuższy termin. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, kupujący może odstąpić od umowy lub żądać stosownego zniżki. Po rozpatrzeniu reklamacji informujemy kupującego najczęściej telefonicznie, a w przypadku powtarzającej się niedostępności, za pomocą poczty elektronicznej lub listownie. Kupujący jest informowany o przebiegu rozpatrywania reklamacji i jego wyniku i jednocześnie uzgadniamy z nim przekazanie lub wysyłkę reklamowanego towaru. Towar zostanie wysłany do kupującego dopiero po uzyskaniu jego zgody, aby uniknąć komplikacji związanych z jego ewentualną nieobecnością.

Każdorazowo sprzedawca zobowiązany jest wydać konsumentowi pisemne potwierdzenie zgłoszenia reklamacji, w którym wskaże datę realizacji prawa wynikającego z rękojmi za wady przez kupującego, treść reklamacji, oczekiwany przez kupującego sposób rozpatrzenia reklamacji oraz dane kontaktowe kupującego do przekazania informacji o rozpatrzeniu reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych do wykonania naprawy. Sprzedawca wydaje konsumentowi wspomniane potwierdzenie niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji. W przypadku wad bardziej skomplikowanych i wymagających złożonego przeglądu technicznego, potwierdzenie może być wydane w ciągu 3 dni roboczych.

W przypadku towarów wymagających opinii autoryzowanego serwisu, kupujący otrzyma potwierdzenie niezwłocznie po jego wydaniu przez autoryzowany serwis.

Wymiana lub zwrot towaru są możliwe tylko w przypadku zwrotu w stanie nieuszkodzonym, najlepiej w oryginalnym opakowaniu i ze wszystkimi akcesoriami.

Sprzedawca zobowiązany jest wydać kupującemu potwierdzenie terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenie dokonania naprawy i czasu jej trwania lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych do wykonania naprawy.

Wpisy nie zostały znalezione…