Informacje dla konsumentów

Ze względu na charakter towarów sprzedawanych w sklepie internetowym naszymi klientami są z reguły nie konsumenci, lecz przedsiębiorcy. Niemniej jednak, zgodnie z obowiązującymi i skutecznymi przepisami, mamy na uwadze również konsumenta i dlatego poniżej podajemy następujące, wymagane prawem informacje.

UWAGA – poniższe informacje dotyczą wyłącznie nabywców występujących w charakterze konsumentów, a nie osób działających przy zawieraniu umowy sprzedaży w charakterze przedsiębiorców.

Sprzedawca udziela w tym miejscu informacji w rozumieniu § 1811, § 1820 i § 1826 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny, wraz z późniejszymi zmianami (dalej "KC") kupującym w pozycji konsumenta przed zawarciem umowy kupna lub przed złożeniem przez kupującego w pozycji konsumenta wiążącej oferty (zamówienia).

Informacje zgodnie z § 1811 ust. 2 KC:

 1. dane naszej firmy (występującej w charakterze sprzedawcy), adres siedziby, numer telefonu i adres e-mail można znaleźć w sekcji Kontakty;
 2. oznaczenie towaru oraz opis jego głównych cech znajduje się przy każdej oferowanej pozycji towarowej;
 3. całkowitą cenę towaru lub sposób jej obliczenia (jeżeli charakter towaru nie pozwala na wcześniejsze racjonalne określenie tej ceny), z uwzględnieniem wszystkich podatków, opłat i innych podobnych świadczeń pieniężnych, można znaleźć przy każdej pozycji oferowanego towaru lub podczas zamawiania towaru w sekcji 4. Podsumowanie zamówienia (zob. poszczególne czynności techniczne prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży);
 4. płatność, sposób i termin dostawy można znaleźć podczas zamawiania towaru w sekcji 2. Dostawa i płatność, odpowiednio w sekcji 4. Podsumowanie zamówienia (zob. poszczególne czynności techniczne prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży);
 5. koszt dostawy towaru, a jeżeli kosztu tego nie można z góry określić, wskazanie, że może on zostać dodatkowo naliczony, znajduje się w punkcie 2 przy zamówieniu towaru. Transport i płatność, odpowiednio w sekcji 4. Podsumowanie zamówienia (zob. poszczególne czynności techniczne prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży);
 6. informacje na temat istnienia praw wynikających z rękojmi za wady, z gwarancji jakości i serwisu posprzedażowego oraz jego warunków znajdują się w sekcji Gwarancje, reklamacje i serwis;
 7. z uwagi na charakter zawieranej przez nas umowy sprzedaży (nie jest ona zawierana na czas nieokreślony) oraz charakter towarów sprzedawanych w naszym sklepie internetowym, nie przekazujemy informacji zgodnie z § 1811 ust. 2 lit. g), h) oraz i) KC.

Informacje zgodnie z § 1820 KC:

 1. informacje dotyczące głównych cech i charakteru towaru można znaleźć przy każdej pozycji oferowanego towaru;
 2. dane naszej firmy (występującej w charakterze sprzedawcy) znajdują się w sekcji Kontakty;
 3. adres siedziby, numer telefonu i adres e-mail znajduje się w sekcji Kontakty;
 4. adres placówki (jeśli jest inny niż adres siedziby) znajduje się w sekcji Kontakty;
 5. łączną cenę i koszty dostawy zgodnie z § 1811 ust. 2 lit. c) i e) KC można znaleźć przy każdej pozycji oferowanego towaru, względnie podczas zamawiania towarów w sekcji 2. Dostawa i płatność i w sekcji 4. Podsumowanie zamówienia (zob. poszczególne kroki techniczne prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży); z uwagi na charakter zawieranej przez nas umowy sprzedaży (nie jest zawierana na czas nieokreślony i jej przedmiotem nie jest realizacja wielokrotna) nie przekazujemy informacji zgodnie z § 1820 ust. 1 lit. e), zdanie po średniku, KC;
 6. ponieważ nie dostosowujemy ceny towaru do kupującego na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie przekazujemy informacji zgodnie z § 1820 ust. 1 lit. f) KC;;
 7. koszt środków komunikacji zdalnej nie odbiega od stawki podstawowej;
 8. metody płatności, sposób i termin dostawy można znaleźć podczas zamawiania towaru w sekcji 2. Dostawa i płatność, odpowiednio w sekcji 4. Podsumowanie zamówienia (zob. poszczególne czynności techniczne prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży);
 9. warunki, termin i procedura korzystania z prawa do odstąpienia od umowy, jak również wzór formularza odstąpienia od umowy, jeżeli z tego prawa można skorzystać, znajdują się w sekcji Gwarancje, roszczenia i serwis, podsekcji Wzór formularza odstąpienia od umowy, oraz w art. 2.13. i nast. Ogólne Warunki Handlowe:
 10. w przypadku odstąpienia od umowy, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru, a w przypadku umowy zawartej za pomocą środków komunikacji zdalnej, koszty związane ze zwrotem towaru, jeżeli ze względu na jego charakter nie może on zostać odesłany zwykłą drogą pocztową;
 11. z uwagi na charakter towarów sprzedawanych w naszym sklepie internetowym, nie przekazujemy informacji zgodnie z § 1820 ust. 1 lit. k) KC;
 12. z uwagi na charakter towarów sprzedawanych w naszym sklepie internetowym, nie przekazujemy informacji zgodnie z § 1820 ust. 1 lit. l) KC, z wyjątkiem informacji o tym, że jeśli towary są wykonane na życzenie kupującego lub dostosowane do jego osobistych potrzeb, kupujący nie ma prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z §1837 lit. d) KC;
 13. informacje na temat istnienia praw wynikających z rękojmi za wady, z gwarancji jakości i serwisu posprzedażowego oraz jego warunków znajdują się w sekcji Gwarancje, reklamacje i serwis;
 14. nasza firma nie jest związana żadnymi kodeksami postępowania, których zobowiązalibyśmy się przestrzegać w odniesieniu do jakiejkolwiek praktyki biznesowej lub sektora naszej działalności;
 15. z uwagi na charakter zawieranej przez nas umowy sprzedaży (nie jest ona zawierana na czas nieokreślony, zobowiązanie z niej wynikające nie ulega automatycznemu przedłużeniu i umowa nie określa najkrótszego okresu, przez który trwać będą zobowiązania kupującego wynikające z umowy), nie przekazujemy informacji zgodnie z § 1820 ust. 1 lit. o), p) KC;
 16. wszelkie zobowiązania do zapłaty zaliczki lub podobnej płatności dotyczą towarów dostarczanych kupującemu na zamówienie (towary specjalne na zamówienie), a ich warunki są zawsze ustalane po uprzednim uzgodnieniu z kupującym;
 17. pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich uregulowane jest w sekcji Gwarancje, reklamacje i serwis oraz podsekcji Postępowanie w przypadku reklamacji i podsekcji Odpowiedzialność za wady towaru w odniesieniu do konsumenta; ze skargą lub wnioskiem o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego wynikającego z umowy sprzedaży konsument może zwrócić się do organu (podmiotu) zajmującego się pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich, jakim jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, Republika Czeska, IČ (Regon): 00020869, adres internetowy: www.coi.cz; Czeska Inspekcja Handlowa rozpatruje skargi i wnioski o pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich w sposób i na warunkach określonych w odpowiednich ogólnie obowiązujących przepisach; internetową platformę rozwiązywania sporów znajdującą się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr można wykorzystać do rozwiązywania sporów między sprzedawcą a kupującym wynikających z umowy sprzedaży.

Informacje zgodnie z § 1826 KC (uwaga: nie dotyczy, jeśli umowa sprzedaży zawierana jest wyłącznie poprzez wymianę wiadomości poczty elektronicznej lub podobnej indywidualnej komunikacji):

 1. zawarta umowa sprzedaży nie jest przechowywana w naszej firmie (występującej w charakterze sprzedawcy) i dlatego nie jest dostępna dla konsumenta (występującego w charakterze kupującego);
 2. umowa sprzedaży może być zawarta w językach odpowiadających wersji językowej naszego sklepu internetowego;
 3. do zawarcia umowy sprzedaży prowadzą następujące czynności techniczne: wybór towaru i umieszczenie go w koszyku, wybór sposobu dostawy i metody płatności, podanie danych dostawy, potwierdzenie podsumowania zamówienia (propozycji zawarcia umowy sprzedaży – oferty), przesłanie (złożenie) zamówienia i jego późniejsze potwierdzenie pocztą elektroniczną przez naszą firmę, przy czym dostarczenie tego potwierdzenia konsumentowi powoduje zawarcie umowy sprzedaży; w przypadku zawarcia umowy w tzw. sposób na odległość, wydamy kupującemu potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży w formie tekstowej po jej zawarciu, ale nie później niż w momencie dostawy towaru;
 4. błędy powstałe we wprowadzaniu danych przed złożeniem zamówienia można wykryć i poprawić bezpośrednio w naszym sklepie internetowym (w sekcji do użytku osobistego konsumenta) przed faktycznym złożeniem (przesłaniem) zamówienia do naszej firmy lub poprzez kontakt z działem obsługi klienta naszego sklepu internetowego; konsument może zrezygnować z jeszcze niezłożonego zamówienia towarów (oferty – propozycji zawarcia umowy sprzedaży). W tym celu może użyć wszelkich dostępnych środków komunikacji, np. poczty elektronicznej e-shop@uni-max.com.pl, telefonu 0048 222 139 129, złożyć pisemną rezygnację na adres naszej dowolnej placówki, ustną w placówce w Úžicach, w Republice Czeskiej.

Do każdej dostawy towarów dołączamy folder (lub podajemy link do pobrania dokumentów bądź wysyłamy je na życzenie), który zawiera dokument VAT, informacje o gwarancjach (lub prawach wynikających z rękojmi za wady), instrukcję obsługi, a w razie potrzeby formularz reklamacyjny.

UWAGA — Na fakturze dla konsumenta wskazuje się jednoznacznie, że: „Kupujący oświadczył, że nie nabywa towaru do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Dokument ten nie może być wykorzystywany w ewidencji podatkowej”.

Ceny wyświetlane w interfejsie naszego sklepu internetowego są aktualne w momencie składania (przesyłania) zamówienia.

Wpisy nie zostały znalezione…